Ez az Adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) mutatja be a SEO 1 PRO OG (Wieskapellenweg 25/2/5
8280 Fürstenfeld, Ausztria, Ügyvezető: Császár Viktor István, Adószám: ATU78341279, Cégjegyzékszám: FN 584816 z, a továbbiakban Üzemeltető) tulajdonában álló www.tartalomkeszites.hu domain néven és azok aldomainjain, aloldalain elérhető weboldalak és szolgáltatások (a továbbiakban Szolgáltatások) keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat, illetve megadja azt a tájékoztatást, amit a megfelelő jogszabályok az adatkezeléssel kapcsolatosan előírnak.

Az Adatvédelmi nyilatkozattal és az adatkezeléssel összefüggő törvények

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban Általános adatvédelmi rendelet) https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotörvény) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Számviteli törvény)  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV

Adatkezelő megnevezése

Az adatkezelő megnevezésével kapcsolatos részletek:

Adatkezelő neve: SEO 1 PRO OG

Adatkezelő székhelye: Wieskapellenweg 25/2/5, 8280 Fürstenfeld, Ausztria

Adatkezelő telefonszáma: +43 664 9186893

Adatkezelő e-mail címe: info@tartalomkeszites.hu

A kezelt személyes adatok köre

A Szolgáltatások működtetése közben a következő adatok kerülnek rögzítésre: olyan számítógépes adatai a felhasználónak, melyeket az adatkezelő technikai rendszere automatikusan rögzít, és melyek a Szolgáltatások igénybevételekor automatikusan jönnek létre (például IP-cím). Ezeket az adatokat az adatkezelő technikai rendszere akkor is rögzíti a felhasználó Szolgáltatásokat történő megnyitásakor, ha a felhasználó erről külön nem nyilatkozik. Ezek az automatikusan rögzített adatok más felhasználói személyes adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, hacsak a törvény erre nem kötelezi az adatkezelőt. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A Szolgáltatások működtetése közben az automatikusan rögzített adatokhoz az adatkezelő megbízottjai férhetnek hozzá, miközben a Szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatukat végzik. Ezeket a megbízottakat jelen Nyilatkozat rögzíti, s számukra csak a Szolgáltatásukkal kapcsolatos feladatuk elvégzéséhez szükséges adatok kerülnek átadásra. Az Adatkezelő harmadik fél számára csak akkor adja ki ezeket a személyes adatokat, ha arra törvényi előírás kötelezi (például bírósági vagy rendőrségi eljárás).

A www.tartalomkeszites.hu weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapok használatával, valamit az info@tartalomkeszites.hu email címen való kapcsolatfelvételkor a kezelt adatok közé tartozik az érdeklődő email címe és neve.

Az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés módja, az adatkezelés célja

A felhasználó személyes adatainak kezelésére az adatkezelő jogalapját a felhasználó önkéntes hozzájárulása biztosítja, mely a felhasználó saját személyes adatainak kezelésére vonatkozik, s melyet az Infotörvény 5.§ (1) a) pontja szabályoz.

A személyes adatokat az Adatkezelő az ebben a Nyilatkozatban bemutatott web hoszting szolgáltató bérelt tárhelyén tárolja. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a személyes adatok megfelelő védelemben részesüljenek, és jogosulatlan fél ne férjen ezekhez az adatokhoz.  

Az Adatkezelő a jogszabályi felhatalmazás alapján, a számlázási célból felhasznált személyes adatokat kezelheti, ezek közé tartoznak a személyazonosító adatok, lakcím, illetve azok az adatok, melyek egyértelműen azonosítják a szolgáltatás igénybevételének időpontját, helyét és időtartamát.

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag meghatározott célok miatt kezeli. A célok közé tartozik a Szolgálatásokban felhasznált információk közlése, az ezekkel kapcsolatos kapcsolattartás, és a számlázás. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a weboldal felhasználói élményének fejlesztése, az ügyfelek jobb kiszolgálása, statisztika és webanalitika gyártása és a felhasználók felhasználói jogainak védelme.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentiekben megnevezett céloktól eltérően nem használja fel, a fentiekben megnevezett céloktól eltérően harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha ehhez a felhasználó előzetesen írásban hozzájárult, vagy az Üzemeltetőt erre jogszabály kötelezi.

Az adatkezelés jogalapját a számlázásnál jogi kötelezettség teljesítése jelenti, a felhasználói élmények fejlesztésénél, az ügyfelek jobb kiszolgálásánál, a statisztika és webanalatika gyártásánál az Üzemeltető jogos érdeke jelenti, tovább, jogalap még az érintett felhasználó hozzájárulása is.

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel megválaszolása, az adatkezelés módja a email szolgáltató tárhelyén történő adattárolás.

Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltatások igénybevételekor automatikusan rögzített adatoknál a webhoszting szolgáltató szerverei maximum 3 hónapig őrzik meg naplófájlokat.

A számlázási célra felhasznált személyes adatok az adójogszabályok miatti számlaadási kötelezettség hatóság irányába történő elszámolása miatt szükségesek, ezek törlése nem kérhető alanyi jogon. A kiállított számlákat a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni, a Számviteli törvény 169. § (2) alapján. Amennyiben a felhasználó a kiállított számlához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotörvény 6. § (5) a) pontja alapján továbbra is jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatok 8 éven át történő megőrzésére.

A kapcsolatfelvételkor önkéntesen megadott személyes adatok adatkezelésének időtartama: a megkeresés megválaszolásáig, vagy maximum a kapcsolatfelvételt kezdeményező felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítása kizárólag a felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén történhet, illetve, ha az jogszabályok kötelezővé teszik.

A Szolgáltatások igénybevételekor az adatkezelő az alább felsorolt adatkezelők közreműködését is igénybe veheti:

Tárhelyszolgáltató:

  • Neve: MikroVPS Kft.
  • Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
  • Adószám: 25189861-2-43
  • E-mail: support@mikrovps.hu
  • Telefon: +3694200210

Könyvelő:

  • Neve: Buchhaltung & Beratung Monika Oberhauser Bilanzbuchhaltung nach BiBuG
  • Címe: Hauptstraße 38, 7372 Draßmarkt, Ausztria
  • E-mail: info@monikaoberhauser.at

Adatvédelmi incidensnek kell tekinteni minden olyan eseményt, ahol a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok akár véletlenül, akár szándékosan megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közzétételre kerülnek, vagy ezekhez jogosulatlanul hozzáférnek.

Az Üzemeltető minden adatvédelmi incidenst, mely a tudomására jut, bejelent a megfelelő hatóságnak az Infotörvény 15. §-a és az Általános adatvédelmi rendelet 33. cikkelyének (5) alapján.

A felhasználó jogai és a jogérvényesítésének lehetőségei

A felhasználó kérésére az Adatkezelő tájékoztatás nyújt a felhasználóról kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és időtartalmáról, a jogalapról, illetve, hogy az Adatzekelőn kívül ki kapják meg az adatokat, és milyen célból kapják meg ezeket. Az adatkezelő a felhasználó kérésére a kérelem benyújtását követő 30 napon belül, elektronikus formában, e-mailben adja meg a tájékoztatást.

A felhasználónak jogában áll a helytelenül rögzített személyes adatainak a helyesbítését, vagy kiegészítését kérnie.

A felhasználónak jogában áll a személyes adatainak törlését kérni. A kérés nem vonatkozhat olyan adatokra, melynek megőrzését jogszabály írja elő (például a számlázási adatok), ezeket az Adatkezelő a jogszabályban előírt ideig megőrzi.

A felhasználónak jogában áll a személyes adatainak hordozását kérni, ekkor az Adatkezelő számítógépen olvasható formátumban köteles továbbítani a felhasználónak a személyes adatait továbbítani, vagy annak az adatfeldolgozónak eljuttatni, amit a felhasználó megjelöl.

A felhasználó ebben a Nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi módokon keresztül gyakorolhatja:

  • Levelet küldhet a SEO 1 PRO OG (Wieskapellenweg 25/2/5, 8280 Fürstenfeld, Ausztria címre.
  • E-mailt küldhet az info@tartalomkeszites.hu címre.

A felhasználó jogait érvényesítheti az Infotörvény és a Polgári Törvénykönyv alapján, bírósági úton. Amennyiben a felhasználónak az Adatkezelővel kapcsolatos adatkezelési panasza van, panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nyújthatja be a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. címen.

Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, és megtesz minden olyan technikai intézkedést, mellyel a tárolt és kezelt személyes adatok védettek maradnak. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a tárolt és kezelt személyes adatok ne semmisüljenek meg, jogosulatlan ne férjen hozzájuk, vagy ne változtassa meg ezeket, vagy ne használja fel ezeket.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy ezt a Nyilatkozatot bármikor, a felhasználók előzetes értesítése nélkül, egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a módosított Nyilatkozatot közzéteszi a www.tartalomkeszites.hu weboldalon. A módosítások hatályba lépése után a felhasználó a Szolgáltatások használatával ráutaló magatartást tanúsít, egyben tudomásul veszi, és elfogadja a módosításokat.

Hatályba lépés dátuma: 2022.10.09. 15:00